Ngày 01.12.2021: Nhận ra tình thương của Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mát Thêu: Mt 15, 29-37

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, người què bước đi, người đui lại thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel.

Còn Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: “Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng”. Các môn đệ thưa Người: “Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các con có bao nhiêu chiếc bánh?” Họ thưa: “Có bảy chiếc, và ít con cá nhỏ”. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất. Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no, và mảnh vụn còn lại người ta thu lượm được bảy thúng đầy. Số người đã ăn lên tới bốn ngàn, không kể đàn bà con nít. Sau khi giải tán dân chúng, Người bước lên thuyền và đến địa phận Magađan.

NHẬN RA TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

Trong khung cảnh hướng đến ngày cánh chung, Phụng vụ cho chúng ta nghe Bài tin mừng thuật lại câu chuyện hoá bánh ra nhiều của Đức Giêsu. Thiên Chúa hằng quan phòng chăm sóc con cái của Người.

Ta không muốn họ về bụng đói, sợ rằng họ té xỉu dọc đường. Những lời ấy thật an ủi cho chúng ta, vì biết rằng Thiên Chúa luôn đi bước trước đối với những thiếu thốn của con người, dĩ nhiên, để được nếm thứ bánh đến từ trời ấy, con người cần được chữa lành các vết thương, như Tin mừng cho thấy, Đức Giêsu đã làm cho các bệnh nhân được lành sạch, trước khi phép lạ hoá bánh nuôi dân diễn ra.