Ngày 10.11.2021: Thiên Chúa: Nguồn yêu thương

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 17, 11-19

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.

THIÊN CHÚA: NGUỒN YÊU THƯƠNG

Cao trào của Tin Mừng hôm nay là hành động quay trở lại của người phong sứ Samari. Người Samari được xem là người ngoại đạo nên không thể đến với các tư tế để trình diện rằng anh được sạch. Do đó, anh trở lại với người đã cứu anh. Bởi chưng, chỉ có thể nơi Chúa anh mới tìm thấy được sự cảm thông, lòng xót thương bởi Người đã không coi thường, không xét đến lý lịch của anh.

Nơi Chúa, anh thấy hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả những người Do Thái. Đúng thế, ân huệ đó quá lớn lao. Từ nay anh được vào một đời sống mới, được công nhận là người như mọi người. Và vì thế, anh trở lại để bày tỏ tấm lòng của mình, và cũng để công bố cho mọi người biết, Đấng thi ân cho anh có tấm lòng yêu thương vô biên.