Ngày 17.10.2021: Lớn nhất trong Nước Trời

Tin mừng theo Thánh Mác cô: Mc 10, 42-45

 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

LỚN NHẤT TRONG NƯỚC TRỜI

Tin mừng hôm nay đặt trong khung cảnh các con ông Dêbêđê xin được ngồi bên hữu và bên tả trong vinh quang Thiên Chúa. Giáo huấn của Đức Giêsu đưa ra rất đặt biệt: Ai muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ.

Có thể thấy, lời nài xin của 2 anh em Gioan và Giacôbê là điều rất bình thường đối với thế gian, nhưng với Đức Giêsu thì không được như vậy, bởi chính Người đã nêu gương trước khi tận hiến chính bản thân làm giá chuộc muôn người. Luôn có cám dỗ quyền hành và chức tước trong Hội thánh, hãy nhớ, đó là những hành động trái ngược với Giáo huấn của Thầy Chí Thánh, và do đó, không xứng hợp với Người.