Ngày 26.9.2021: Vì đời và cho đời

 

Tin mừng theo Thánh Mác cô: Mc 9, 37-42. 44. 46-47

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.”

Ngày 26.9.2021: Vì đời và cho đời

VÌ ĐỜI VÀ CHO ĐỜI

Tính tầm thường của ly nước gợi lên cho chúng ta ý nghĩa mới: Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho. Nói như thế để chúng ta không có cớ nói mình nghèo khó, không có gì để chia sẻ hay giúp đỡ tha nhân. Bởi chưng, là Kitô hữu, chúng ta có thể nghèo tiền nghèo bạc, nhưng chẳng lẽ lại nghèo tình, nghèo nghĩa sao? Chẳng lẽ chúng ta lại nhạt ‘muối’ đức ái như Đức Giêsu cảnh báo?

Điều thú vị khác là Đức Giêsu đã sử dụng tước hiệu “Đấng Kitô” để chỉ về mình. Danh hiệu ‘Kitô’ vốn để chỉ ‘Người được xức dầu’, chỉ về nhà vua… Như thế, thánh Maccô đưa chúng ta đến với khung cảnh Ngày Cánh Chung, khi Đức Vua xét xử muôn dân. Trong ngày đó, những ai rộng lòng chia sẻ sứ vụ của Đức Kitô trên trần thế, thì cũng sẽ chia sẻ với Người trong Vương Quốc mai sau: Điều gì các ngươi làm cho một người bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.