Ngày 27.9.2021: Trở thành cộng đoàn hiệp nhất

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 9, 46-50

Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Ðấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.

Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con”.

TRỞ THÀNH CỘNG ĐOÀN HIỆP NHẤT

Hiệp nhất luôn là lời mời gọi và là cùng đích của tất cả các Kitô hữu. Chúng ta được hiệp nhất trong Đức Kitô. Tuy nhiên, vẫn còn đó rào ngăn cách trong cộng đoàn những người tin vào Đức Giêsu, vì họ không thuộc phe chúng ta. Chúng ta dễ rơi vào lời cảnh báo của thánh Phaolô 2000 năm trước, khi tự tách biệt mình ra khỏi cộng đoàn: Tôi thuộc về Phaolô, tôi thuộc Apôlô, tôi thuộc Đức Kitô.

Không, cộng đoàn của Đức Kitô chỉ là một, trong đó, mọi thành phần có vị trí và vai trò của mình, không ai bị loại trừ: nhà thần học uyên thâm, bà nhà quê dốt nát, thanh niên, học sinh,… tất cả đều tạo nên sự sống động nơi chính cộng đoàn mình hiện diện.