TLO: Mừng Kính Thánh Phụ Đa Minh, 08.8.2021

 

TLO: Mừng Kính Thánh Phụ Đa Minh, 08.8.2021

KINH NĂM THÁNH

Kỷ niệm 800 năm sinh nhật trên trời

của Thánh Đa Minh

Lạy Thiên Chúa toàn năng,
Chúa đã thương tạo dựng và cứu chuộc/
cùng luôn bênh đỡ chúng con,
xin dâng lên Chúa lời tôn vinh chúc tụng/
và sứ vụ giảng thuyết của chúng con.

Xưa Chúa đã gọi Thánh Đa Minh bước vào cuộc sống vĩnh cửu/ và cho được đồng bàn với Chúa nơi bàn tiệc thiên quốc.
Nay chúng con cử hành Năm Thánh/
mừng tám trăm năm sinh nhật trên trời của Người.

Xin Chúa thương nuôi dưỡng chúng con/
và cho được no thoả nhờ ân sủng Chúa,
để chúng con nhiệt tâm giảng thuyết/
vì ơn cứu độ các linh hồn.

Xin giúp chúng con biết chuyển trao Chân Lý,
Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Chúa/
hầu có thể dưỡng nuôi dân Chúa,
cho đến ngày được hợp đoàn cùng các phúc nhân.

Hiệp cùng toàn thể gia đình Đa Minh,
Chúng con cầu xin Chúa,
nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria,
nhân danh Chúa Giêsu. Amen.

TLO: Mừng Kính Thánh Phụ Đa Minh, 08.8.2021

 

 

Trả lời