Ngày 26.6.2021: Canh tân đời sống đức tin

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 8, 5-17

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh… Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: “Ông cứ về, ông được như ông đã tin”. Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Ông đội trưởng đã cầu xin cho cậu con trai của mình, và nhờ lòng tin của ông, con ông đã được khỏi. Quả thế, đức tin của người này có thể tác động trên người khác và cứu lấy họ. Từ câu chuyện trong Tin mừng hôm nay, ta nghĩ đến các gia đình. Có chăng những hình thức tê liệt khác nhau trong các gia đình của chúng ta?  Có thể đó là người chồng cờ bạc rượu chè; có thể là người vợ mê shopping, chơi số đề; có thể là đứa con ngỗ nghịch hút chích… Nếu muốn cứu lấy gia đình mình, chúng ta trước hết cần canh tân đời sống đức tin, phải chạy đến với Chúa, mời Chúa hiện diện trong gia đình của ta; chính nhờ ân sủng mà các thành viên trong gia đình được chữa lành, gia đình của ta mới có thể hạnh phúc êm ấm.

 

 

Trả lời