Ngày 25.6.2021: Xin Chúa cứu chữa bệnh tâm hồn

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 8, 1-4

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”. Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: “Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết”.

XIN CHÚA CỨU CHỮA BỆNH TÂM HỒN

Có thể chúng ta may mắn không mắc phải căn bệnh phong như người bệnh trong Tin mừng hôm nay. Tuy nhiên, biết đâu ta đang mắc cơn bệnh phong trong tâm hồn mình, một tâm hồn chất chứa đầy tội lỗi. Ta hãy học cách cầu nguyện như người bệnh phong này, và tha thiết thưa lên với Chúa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa con được sạch”. Chúa Giêsu đến là vì nhân loại tội lỗi chúng ta, Ngài là vị lương y tài ba luôn sẵn sàng ra tay cứu giúp ngay cả khi ta chưa kêu cầu Ngài. Ý thức sâu xa mình là kẻ tội lỗi, mỗi chúng ta hằng ngày hãy tha thiết thưa lên: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa con được sạch”.

 

Trả lời