Ngày 02.01.2021:Biết sống giá trị thật

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 1,19-28

Ðây là chứng của Gioan, khi những người Dothái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các Thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”.

Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?”

Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”.

“Hay ông là một đấng tiên tri?”

Gioan đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?”

Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.

BIẾT SỐNG GIÁ TRỊ THẬT

Thánh Gioan nhận mình là tiếng kêu trong hoang địa, mỗi chúng ta có nhận ra mình là ai trước Thiên Chúa và trước tha nhân hay không? Mỗi thành viên trong gia đình, chúng ta cần biết giúp nhau nhận chân giá trị của mình. Dù chúng ta là ai, dù chúng ta thế nào, chúng ta cũng có một vai trò và có giá trị trước Thiên Chúa và người khác. Xã hội tiêu thụ ngày nay dễ làm cho chúng ta vong thân, đánh mất chính mình, không nhận ra giá trị của mình và của tha nhân. Xin Chúa giúp chúng ta biết sống giá trị thật của mình, chứ không phải giá trị ảo, giá trị người khác khoác cho hay giá trị chính mình ảo tưởng.

 

Trả lời