Ngày 22.12.2020: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1:46–56

Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn ! Ðời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.

Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 LINH HỒN TÔI NGỢI KHEN ÐỨC CHÚA

Trước hồng ân cứu độ của Thiên Chúa, Đức Maria đã cất lời ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa, vì Người đã thực hiện bao kỳ công cho nhân loại, cho dân riêng của Mẹ, và cho chính cuộc đời của Mẹ nữa.

Tâm tình chúc tụng ngợi khen, là tâm tình sâu thẳm xuất phát từ tấm lòng biết ơn. Hội thánh cũng đã mượn chính lời kinh Magnificat, tâm tình ngợi khen của Mẹ, để ca khen chúc tụng Chúa trong các giờ kinh chiều. Lời ngợi khen chúc tụng này, cũng phải là tâm tình của mỗi chúng ta hơm nay: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.”

 

Trả lời