Ngày 17.12.2020: Chúa đến để cứu độ hết mọi người

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 1:1–17

Ðây là gia phả Ðức Giêsu Kitô, con cháu vua Ða-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:

Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;  Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;  A-ram sinh Am-mi-na-đáp; ông Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xam-môn;  Xam-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê; Gie-sê sinh Ða-vít.

Vua Ða-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn;  Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa; A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia; Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;  Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;  Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven; Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;  A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút; Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Ðức Giêsu cũng gọi là Ðấng Ki-tô.

Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Ða-vít, là mười bốn đời; từ vua Ða-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Ðức Kitô, cũng là mười bốn đời.

https://youtu.be/fHgvt5lqNYo

CHÚA ĐẾN ĐỂ CỨU ĐỘ HẾT MỌI NGƯỜI

Chúng ta có cố học thuộc lòng chăng nữa, có lẽ cũng khó nhớ được hết các tên trong gia phả của Chúa Giêsu. Điều quan trọng chúng ta cần nhận ra rằng, gia phả của Chúa không phải chỉ có những người ưu tuyển. Trong giả phả ấy có cả cô kỹ nữ Ra-kháp, có người đàn bà ngoại tình là vợ của U-ri-gia; có người đàn bà loạn luân là con dâu ông Giu-đa, và có cả người phụ nữ dân ngoại là cô Rút. Chúa đến để cứu độ hết mọi người, trong đó có chúng ta là những kẻ tội lỗi. Chúng ta có dám tin thế không?

 

Trả lời