Ngày 16.12.2020: Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu đuối

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 7, 19-23

Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Ngài là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Ðấng nào khác?” Khi những người này đến cùng Chúa Giêsu, họ thưa Ngài rằng: “Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Ngài: Ngài có phải là Ðấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Ngay lúc đó, Chúa chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyền và quỷ ám, và cho nhiều người mù được thấy. Ngài đáp lại rằng: “Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy: người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng; và phúc cho ai không vấp phạm vì Ta”.

XIN CHÚA NÂNG ĐỠ ĐỨC TIN YẾU ĐUỐI

Đức Giêsu, vị cứu tinh của nhân loại, đã đến mang lấy thân phận làm người của chúng ta để đồng lao cộng khổ, để cứu độ chúng ta. Ấy vậy mà, nhiều người ngày này vẫn thất điên bát đảo đi tìm kiếm một vị cứu tinh nào khác. Họ tìm vị cứu tinh trong các thực tại tạm bợ trần gian, trong các giáo lý mơ hồ, trong những niềm tin mù quáng, trong lối sống vô luân vắng bóng niềm hy vọng…

Xin Chúa tỏ mình ra cho những kẻ đáng thương này, và xin Chúa cũng tỏ mình ra cho chúng con nữa. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con.

 

Trả lời