Ngày 05.12.2020: Nghĩa vụ rao giảng Tin Mừng

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 9:35—10:1, 5a, 6–8

Ðức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

Ðức Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.  Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.

Rồi Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.  Ðức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri.  Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng; Nước Trời đã đến gần.  Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 

NGHĨA VỤ RAO GIẢNG TIN MỪNG

Rao giảng Tin mừng là nghĩa vụ của mỗi người Kitô hữu, nghĩa vụ của mỗi người chúng ta. Chúng ta đã vinh dự được đón nhận sứ mạng này từ khi chịu phép Rửa tội. Thế mà, nhiều khi chúng ta đã quên, hay không ý thức đủ. Hôm nay Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.  Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.

Không ai trong chúng ta có thể nói: nhiệm vụ này nặng nề quá, tôi không thể chu toàn nổi! Chúng ta có thể không lên đường truyền giáo được như một nhà thừa sai; không giảng dạy về Chúa được như một nhà giảng thuyết…; nhưng chúng ta có thể cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo của Hội thánh; có thể sống tốt để giới thiệu Chúa cho anh chị em chúng ta. Hãy bắt đầu ngay hôm nay bạn nha.

 

 

Trả lời