Ngày 02.12.2020: Xin chữa lành bệnh vô ơn của chúng con

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 15:29–37

 Ðức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.

  Ðức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường”. Các môn đệ thưa: “Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?”  Ðức Giêsu hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ”. Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất.  Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại bảy thúng đầy.

XIN CHỮA LÀNH “BỆNH” VÔ ƠN CỦA CHÚNG CON

Đức Giêsu chạnh lòng thương đám đông dân chúng; trong đám đông đó có mỗi người chúng ta. Trước mặt Chúa, chúng ta cũng là những người đói khát, thiếu thốn, điếc lác, đui mù… rất đáng thương, và lòng thương cảm của Chúa đã đụng chạm đến mỗi người. Trong đám đông, nhiều người thụ ơn đã cất lời tôn vinh Thiên Chúa; sao chúng ta vẫn câm nín, vẫn vô ơn như thể mình không thụ ơn vậy?! Lạy Chúa, xin lòng thương cảm của Chúa chữa lành “bệnh” vô ơn của chúng con.

 

Trả lời