Ngày 01.12.2020: Mối phúc tuyệt vời

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Lc 10:21–24

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”.

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”.

Rồi Ðức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!  Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

MỐI PHÚC TUYỆT VỜI

Chúng ta có mối phúc tuyệt vời là được nghe Lời Chúa mà nhiều khi chúng ta không ý thức được mối phúc này. Thật vậy, được nghe Lời sự sống là một mối phúc, nhưng thực hành những Lời sự sống thì còn phúc hơn! Mối phúc này Đức Maria đã được hưởng, các Tông đồ đã đón nhận, các thánh nhân đã nếm trải, còn chúng ta thì sao?

Dẫu là kẻ bé mọn, dẫu không phải là kẻ khôn ngoan, thông thái, chúng ta vẫn được diễm phúc đón nhận mặc khải. Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta có thể thốt lên: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”. Amen

Trả lời