Ngày 24.11.2020: Tìm kiếm và gắn bó với Thiên Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 21:5–11

 Nhân có mấy người nói về Ðền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Ðức Giêsu bảo:  “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”. Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?”. Ðức Giêsu đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần”; anh em chớ có theo họ.  Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”.  Rồi Người nói tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.  Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.

TÌM KIẾM VÀ GẮN BÓ VỚI THIÊN CHÚA

Sách Giảng viên nói: “Mọi sự đều có lúc, mọi cái đều có thời…” Không có gì hiện hữu trên đời này là vĩnh cửu cả, ngoại trừ Thiên Chúa. Đáng thương thay, biết bao người ôm khư khư lấy các thực tại trần gian và cứ ngỡ rằng nó vĩnh cửu! Đáng thương thay không ít người nghĩ rằng họ không phải chết, hay nói cách khác, họ sống như thể họ không phải chết!

Thành thánh Giêrusalem tráng lệ ngày nay cũng chẳng con, những thứ ta thấy đây, cả sự hiện hữu của ta nữa ngày mai sẽ mất; xin cho chúng ta được ơn khôn ngoan biết tìm kiếm và gắn bó với Thiên Chúa, Đấng có thể ban tặng cho ta sự sống đời đời, khi tất cả mọi đều tiêu tan.

Trả lời