Ngày 05.11.2020: Lòng thương xót của Chúa

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 15:1–10

 Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Ðức Giêsu mà nghe Người.  Còn những người thuôc phái Pharisêu và các kinh sư thì lẩm bẩm: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”.  Ðức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này:

“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?  Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó”.  Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?  Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm đuợc đồng quan tôi đã đánh mất”.  Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”.

LÒNG XÓT THƯƠNG CỦA CHÚA

Trọng tâm lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta lòng thương xót vô vàn của Thiên Chúa. Người không muốn một ai phải hư mất, Người đến để kêu gọi người tội lỗi hối cải ăn năn hầu được ơn cứu độ.

Khám phá ra lòng xót thương của Chúa, không ai trong chúng ta được phép thất vọng về chính mình cũng như thất vọng về tha nhân. Hãy khám phá niềm vui của việc trở về, niềm vui của ơn tha thứ, niềm vui của Vương quốc: “Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối“.

Trả lời