Ngày 04.11.2020: Chọn lựa dứt khoát và quyết liệt

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 14:25–33

 Có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ:  “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.  Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?  Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: “Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc”.  Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?  Nếu không đử sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.  Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

CHỌN LỰA DỨT KHOÁT VÀ QUYẾT LIỆT

Không úp mở, không vòng vo, Chúa nói rõ tiêu chuẩn hay sự đòi hỏi căn bản đối với những ai muốn trở thành môn đệ của Chúa, đó là phải từ bỏvác thập giá mình mà theo Chúa.

Theo bản tính tự nhiên, ai cũng ngại từ bỏ, ai cũng ngại sự khó… Tuy nhiên, theo Chúa không phải là nẻo đường dễ dãi, Chúa đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa dứt khoát và quyết liệt.

Xin cho chúng ta không thối chí nản lòng, nhưng can đảm và quảng đại theo Chúa và bước đi trên chính con đường Người đã đi.

 

Trả lời