Ngày 26.10.2020: Vươn tới đức bác ái vẹn toàn

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 13:10–17

Ngày sabát kia, Ðức Giêsu giảng dạy trong hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Ðức Giêsu gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.

Ông trưởng hội đường tức tối vì Ðức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày sabát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: “Ðã có sáu ngày phải làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sabát!”  Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày sabát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước?  Còn bà này là con cháu ông Ápraham, bị Xatan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sabát sao?”  Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.

Ngày 26.10.2020: Vươn tới đức bác ái vẹn toàn

VƯƠN TỚI ĐỨC ÁI VẸN TOÀN

Việc Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabat đã làm cho ông Trưởng hội đường tức tối. Ông không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của luật lệ là để phục vụ con người, ngày Sabat là vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sabat. Thái độ sống đức tin nệ luật này đã bóp chết tinh thần của lề luật, đã gian hãm con người trong sợ hãi; Chúa đến và Ngài canh tân đời sống đức tin, Ngài muốn con người được giải thoát, được tự do để thờ phượng Chúa.

Ước chi chúng ta không bị lề luật ràng buộc; nhưng nhờ lề luật, chúng ta có thể vươn tới đức ái vẹn toàn mà sống tư cách làm con cái Chúa.

Trả lời