Ngày 25.10.2020: Yêu thương là chu toàn lề luật

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 22:34–40

       Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?”  Ðức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu.  Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy”.

YÊU THƯƠNG LÀ CHU TOÀN LỀ LUẬT

Câu hỏi của người thông luật hôm nay chẳng phải vô lý, vì trong 613 điều luật của người Dothái, không phải ai cũng có thể nhận ra điều luật nào quan trọng nhất. Chúa Giêsu trích dẫn sách Đệ Nhị Luật để chỉ ra giới răn yêu thương là giới răn trọng nhất của lề luật Chúa đã ban hành. “Yêu thương là chu toàn lề luật vậy”.

Xin cho chúng ta biết sống yêu thương đích thật. Mến Chúa yêu người là giới răn quan trọng, không còn giới răn nào quan trọng hơn nữa.

Ước chi mỗi chúng ta biết đưa tình yêu vào cuộc sống, biết sống cuộc sống bằng tình yêu, biết sống để yêu và biết yêu để sống. Amen

Trả lời