Ngày 16.9.2020: Hãy tự kiểm thảo mình

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 7:31–35

Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai?

Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói:

“Tụi tôi thổi sáo cho các anh,

mà các anh không nhảy múa;

tụi tôi hát bài đưa đám,

mà các anh không khóc than”.

Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: “Ông ta bị quỷ ám”. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: “Ðây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Nhưng Ðức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho”.

HÃY TỰ KIỂM THẢO MÌNH!

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã phải thốt lên rằng: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai?” Những lời này Chúa không chỉ nói với người Dothái trong thời của Chúa, nhưng Chúa cũng đang nói với những con người đang sống trong thời đại chúng ta hôn nay.

Tin mừng đã được rao giảng hơn hai ngàn năm, thế nhưng con số những người đón nhận Tin mừng và trở nên môn đệ của Chúa chỉ là số ít; nhiều người bịt tai không muốn nghe lời sự thật, lời sự sống; nhiều người đón nhận Lời nhưng lại không sống Lời mình đã đón nhận; nhiều người là Kitô hữu nhưng lại sống thù nghịch với giáo lý của Chúa.

Hãy tự kiểm thảo mình xem chúng ta là loại người nào trong khi chúng ta đang khoác trên mình tấm áo mang danh hiệu là môn đệ Chúa Kitô.

 

 

 

Trả lời