TLO: Thứ Ba sau Chúa nhật 20 thường niên A, 18.8.2020

 

Bài đọc: Eze 28:1-10; Mt 19:23-30.

1/ Bài đọc I:

1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:

2 Hỡi con người, hãy nói với thủ lãnh của Tia: Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán thế này:
Vì ngươi đem lòng tự cao tự đại nên ngươi đã nói: “Ta là thần,
ta ngự trên ngai các thần, giữa trùng dương.”
Ngươi chỉ là người, chứ không phải là thần mà lại dám cho mình ngang hàng với thần thánh.

3 Này, ngươi khôn ngoan hơn Đa-ni-ên! Không bí mật nào giấu được ngươi.

4 Nhờ khôn ngoan hiểu biết,
ngươi đã làm ra của cải và thu tích vàng bạc trong kho.

5 Vì ngươi rất khôn ngoan và có tài buôn bán,
nên của cải ngươi đã tăng lên
và ngươi sinh lòng tự cao vì lắm của.

TLO: Thứ Ba sau Chúa nhật 20 thường niên A, 18.8.2020

6 Bởi vậy, Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán thế này:
Vì ngươi dám cho mình ngang hàng với thần thánh,

7 nên, này Ta sẽ đưa những người ngoại bang hung dữ nhất trong các dân tộc
đến đánh phá ngươi.
Chúng sẽ tuốt gươm đối lại sự khôn ngoan tuyệt vời của ngươi,
làm cho vẻ huy hoàng của ngươi ra ô trọc.

8 Chúng sẽ xô ngươi xuống hố,
và ngươi sẽ chết thê thảm giữa trùng dương.

9 Trước mặt những kẻ sắp giết ngươi đó,
liệu ngươi còn nói được: “Ta là thần” nữa chăng,
đang khi ở trong tay những kẻ sắp đâm ngươi
ngươi chỉ là người chứ không phải là thần thánh?

10 Ngươi sẽ chết như những kẻ không cắt bì,
bởi tay quân ngoại bang, vì Ta đây, Ta đã phán,
sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.

2/ Phúc Âm:

23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời.

24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”

25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: “Thế thì ai có thể được cứu?”

26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.”

27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?”

28 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.

29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.

30 “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

 

 

Trả lời