Slides: Biết cúi xuống

 

….

“Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu”, quả thế những người thông thái thật sự cũng tựa như những bông lúa. Khi còn lép, chúng vươn cao đầu lên đầy kiêu hãnh, nhưng khi hạt đã đầy và chắc, chúng bắt đầu khiêm nhường cúi đầu xuống. Trong đời, càng là người học rộng, tài cao thì càng thấu được đạo lý khiêm tốn, hiểu được rằng làm người phải học cách “cúi đầu”. Vì rằng: “Phàm là ai cao hơn ba thước, nếu muốn đứng được ở giữa trời và đất, thì phải biết cúi đầu xuống”. (Socrates)

Nguồn: Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời