Ngày 25.7.2020: Nẻo đường phục vụ

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 20:20–28

 Bấy giờ, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy”.Ðức Giêsu bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa uống nổi”. Ðức Giêsu bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho; Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được”.

Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.  Nhưng Ðức Giêsu gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.  Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.  Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”.

Ngày 25.7.2020: Nẻo đường phục vụ

NẺO ĐƯỜNG PHỤC VỤ

Tâm thức tự nhiên của con người ai cũng muốn ngồi mát ăn bát vàng, muốn được kẻ hầu người hạ, muốn ăn trên ngồi chốc… Kể cả các môn đệ thuở ban đầu mới theo Chúa, cũng ôm ấp giấc mộng được làm vua làm chúa như thế. Giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay kéo chúng ta ra khỏi não trạng đó, và mời gọi chúng ta đi vào nẻo đường phục vụ. “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em”.

Thật không dễ dàng sống giáo huấn của Chúa Giêsu, nhưng không có nẻo đường nào khác dành cho người môn đệ của Chúa. Chính Chúa đến là để phục vụ và hiến dâng mạng sống cho con người. Xin cho mỗi chúng ta, nhờ sống tinh thần khiêm nhu phục vụ mà trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu.

 

Trả lời