Ngày 23.7.2020: Trở nên giàu có kho tàng ân sủng

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 13:10–17

Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.  Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiều. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia, rằng:

Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu,

có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy.

Vì lòng dân này đã ra đần độn, chúng đã nặng tai,

còn mắt thì chúng nhắm lại, kẻo mắt chúng thấy,

tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải,

và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

TRỞ NÊN GIÀU CÓ KHO TÀNG ÂN SỦNG

Giáo huấn của Chúa hôm nay nghe như nghịch lý, nhưng đó lại là sự thật hiển nhiên của ơn cứu độ. Những ai lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành, những ai quảng đại đáp trả lời Chúa, thì những ân huệ Chúa ban ngày càng trở nên dồi dào và phong phú cho họ; còn những ai dửng dưng với Lời, cũng chẳng quảng đại đáp trả, thì những gì họ đang có cũng bị thui chột dần và tan biến hết. Đúng như lời Chúa nói: Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.

Xin cho mỗi chúng ta trở nên giàu có kho tàng ân sủng, nhờ biết lắng nghe và thực hành lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Trả lời