Ngày 17.7.2020: Sống đức tin cách chân thành

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 12:1–8

 Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Những người Pharisêu thấy vậy, mới nói với Ðức Giêsu: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sabát!”

Người đáp: “Các ông chưa đọc trong Sách à? Vua Ðavít đã làm gì, khi vua và thuộc hạ đói bụng? Vua vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sabát, các tư tế trong Ðền Thờ vi phạm luật sabát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Ðền Thờ nữa.

Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.  Quả thế, Con Người làm chủ ngày sabát”.

SỐNG ĐỨC TIN CÁCH CHÂN THÀNH

Giáo huấn của Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta cách sống đức tin của mình. Thiên Chúa không thích phô trương, Thiên Chúa không nệ hình thức, Người muốn chúng ta thực tâm nhận biết và yêu mến Người. Những lối diễn tả bề ngoài, nếu không xuất phát từ tình yêu, thì những điều đó chỉ là múa may quay cuồng làm Chúa chóng mặt mà thôi!

Ước mong sao chúng ta canh tân đời sống đức tin của mình, nhờ mở lòng đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu, không sống nệ luật, không sính hình thức; nhưng sống đức tin cách chân thành, chuyên cần thực thi công bình và đức ái như Chúa đã dạy: “Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế.

 

 

Trả lời