Ngày 14.7.2020: Đón nhận lòng thương xót Chúa ban

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 11:20–24

 Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn phép lạ Người làm mà không sám hối:

“Khốn cho các ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xiđon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơđôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi”.

ĐÓN NHẬN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA BAN

Thiên Chúa đến là để yêu thương và chúc phúc cho con người. Thế thì tại sao, Tin mừng hôm nay toàn những lời chúc dữ: khốn cho các người… ? Lời chúc phúc của Chúa chỉ nên trọn vẹn khi con người mở lòng đón nhận, từ bỏ những điều sai trái, quay đầu trở về với Chúa. Do vậy, lời mời gọi sám hối luôn cần thiết, mở đường cho ân sủng của Chúa tuôn trào vào tâm hồn chúng ta.

Những ai khước từ, khép kín cánh cửa tâm hồn mình lại, ngoan cố trong tội lỗi, thì chuốc lấy án phạt, chuốc lấy lời chúc dữ của Chúa. Ước chi, không một ai trong chúng ta phải nghe những lời chúc dữ này, nhưng được đón nhận lòng thương xót Chúa ban.

Trả lời