Ngày 08.7.2020: Rao giảng tin mừng tình thương

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 10:1–7

  Một hôm Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

Sau đây là tên của mười hai Tông Ðồ: đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của ông;  ông Philiphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và ông Matthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêô;  ông Simon thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giuđa Ítcariốt, chính là kẻ nộp Người. Ðức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:

“Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. Dọc đường hãy rao giảng rằng; Nước Trời đã đến gần.

RAO GIẢNG TIN MỪNG TÌNH THƯƠNG

Khi đi rao giảng Tin mừng, Chúa gọi và chọn nhóm Mười hai, mà Ngài đặt tên là Tông đồ, cho các ông được ở với Chúa, được học nơi Chúa, được lắng nghe lời Chúa giảng, chứng kiến những phép lạ Chúa làm, được Chúa cho chia sẻ cùng một sứ vụ và được Chúa sai đi thi hành sứ vụ như Chúa. Chúa căn dặn các ông: “Dọc đường hãy rao giảng rằng; Nước Trời đã đến gần.

Sứ vụ các Tông đồ thực hiện, hôm nay Chúa cũng trao cho mỗi người chúng ta. Chúng ta tin rằng, danh tánh của mỗi người sẽ được viết tiếp ngay sau các Tông đồ. Có ơn Chúa phù trợ, chúng ta can đảm lên đường rao giảng Tin mừng tình thương bằng đời sống chứng tá và những nghĩa cử yêu thương của chúng ta.

Trả lời