Ngày 29.6.2020: Với chính tôi, Đức Giê-su là ai?

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 16:13–19

 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”.  Ðức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”  Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Ðấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”.  Ðức Giêsu nói với ông: “Này anh Simon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời.  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”

VỚI CHÍNH TÔI, ĐỨC GIÊSU LÀ AI?

Thoạt tiên, các môn đệ khi được hỏi thì lại nói lên ‘suy nghĩ’ của người khác về Thầy của mình.

Sống đức tin không phải là nghe nói, nhưng là thực hiện bước nhảy vọt vào tương quan với Chúa. Phần anh em, anh em nói Thầy là ai? Đối với tôi, chính tôi, Đức Giêsu là ai? Người là gì đối với tôi? Chớ không phải lặp lại những lời của người khác hiểu về Người.

“Thầy là Đấng Kitô”. Câu trả lời của vị Tông Đồ trưởng đã xác định rõ căn tính của Chúa trong lòng các ông. Căn tính này không thể lẫn lộn với những nhận xét trước đây. Lời tuyên xưng đã họa lại chính xác khuôn mặt của Đức Giêsu, và đây cũng là nền tảng cho đức tin người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Chúa.

Trả lời