Ngày 16.6.2020: Nên hoàn thiện như Cha trên trời

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5:43–48

  Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.  Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.  Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.  Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?  Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?  Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện.

Ngày 16.6.2020: Nên hoàn thiện như Cha trên trời

NÊN HOÀN THIỆN NHƯ CHA TRÊN TRỜI

Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện.

Trong một bài giảng của mình, Thánh Gioan Kim Khẩu xác tín: “Cầu nguyện cho chính mình là bản năng tự nhiên; cầu nguyện cho người khác là bản năng của ân sủng”. Đức Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta cầu nguyện cho người làm hại, điều đó quả là vượt sức tự nhiên của con người chúng ta, bởi con người đòi hỏi cho mình sự công bằng.

Cho nên, đòi hỏi hoàn thiện như Cha của Đức Giêsu hôm nay tự sức riêng chúng ta không thể thực hiện, mà cần đến ân sủng Chúa trợ giúp. Có như thế chúng ta mới có thể yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người ngược đãi chúng ta.

Trả lời