Ngày 10.6.2020: Sống tinh thần của luật

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.

Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

SỐNG TINH THẦN CỦA LUẬT

Đức Giêsu nói với các môn đệ: Thầy không đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri, nhưng để kiện toàn.

Đức Giêsu nhắc đến việc kiện toàn lề luật. Quả thật, Lề luật và lời dạy của các ngôn sứ được trao ban trong Cựu ước không có giá trị giải thoát con người, hay nói khác đi, không thể đưa con người đến cùng Thiên Chúa được. Bởi đó con người cần đến một quyền năng cao hơn, bởi đó mà Đấng Từ Trời hạ sinh để chỉ đường cho chúng ta.

Trọng tâm mà Đức Giêsu muốn mạc khải là sự vượt lên trên, nghĩa Chúa muốn chúng ta đừng giam hãm luật Thiên Chúa trong một danh sách những điều phải làm hay không được làm, nhưng trái lại, phải có khả năng phản ứng tốt trước điều mới lạ. Nghĩa là sống tinh thần của luật hơn là giữ luật từng câu từng chữ.

Chắc chắn, khả năng phản ứng tốt đó không gì khác hơn là đức ái Kitô giáo, là tình yêu mà Đức Giêsu muốn thổi vào hồn của lề luật.

 

Trả lời