Ngày 09.6.2020: Kitô hữu là muối, là men giữa đời

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5:13–16

Khi ấy , Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.  Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà.  Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời.

KITÔ HỮU LÀ MUỐI, LÀ MEN GIỮA ĐỜI

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

Đức Giêsu nhấn mạnh đến căn tính của người môn đệ: Họ là muối, là men giữa đời.

Bản chất của muối là mặn, và chính nhờ căn tính ‘mặn ấy’, muối sẽ là chất xúc tác để ướp mặn mọi thứ nó tiếp xúc.

Cũng thế, người môn đệ, trước hết phải lan toả được căn tính ‘mặn’ của mình khi tiếp xúc với những người chung quanh, khi được ‘vùi’ vào giữa đời. Có như vậy, họ mới có thể biến đổi cuộc đời nên mặn muối.

“Muối mà nhạt”, chắc chắn là để chỉ đến những người chỉ mang danh Kitô hữu, nhưng lại không thực sự xác tín vào ơn gọi Kitô hữu của mình, bởi đó mà họ sẽ dễ bị nghiêng chiều theo các đạo lý sai lạc. Kết quả là họ bị quăng ra bên ngoài cho người ta chà đạp.

Phần tôi, đời sống đức tin của tôi có thực sự trưởng thành để có thể ‘ướp mặn’ cho những người tiếp xúc với tôi?

Trả lời