Ngày 26.5.2020: Người đã dâng chính mình làm hy lễ

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 17:1–11a

      Nói thế xong, Ðức Giêsu ngước mắt lên trời và nói rằng:”Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha, Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời, đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Ðấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.

Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha.  Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha,  vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

NGƯỜI ĐÃ DÂNG CHÍNH MÌNH LÀM HY LỄ

Bài Tin Mừng là cấu trúc của một buổi tiến dâng của lễ xá tội của vị thượng tế trong Cựu ước. Như vị thượng tế dâng lễ đền tội cho bản thân, cho hàng tư tế và cho toàn thể dân thánh thế nào, thì Đức Giêsu cũng cầu nguyện cho bản thân, cho các môn đệ và cho tất cả những ai, nhờ các môn đệ, mà tin vào danh Người như vậy.

Tuy nhiên, vẫn có sự trổi vượt, khi Người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là mang lại ơn cứu độ vĩnh viễn cho chúng ta.

 

Trả lời