Ngày 21.5.2020: Luôn hướng về quê trời

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 28:16–20

    Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến.  Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Ðức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.  Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,  dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

LUÔN HƯỚNG VỀ QUÊ TRỜI

Mừng lễ Chúa lên trời khai mở trong chúng ta một thái độ sống: sống trong cuộc đời nhưng phải hướng về quê trời. Sự hướng mình lên cao đó giúp chúng ta vượt thắng những tình cảm thấp hèn của thế gian, vật chất để hướng đến một tình yêu cao cả. Đó là tình yêu chân lý, yêu những giá trị thiêng liêng, với khả năng nâng chúng ta lên cao hơn trong tình Chúa và tình người.

Thái độ ngưỡng vọng quê trời đồng thời cũng không làm cho chúng ta cứ đăm đăm nhìn trời với lòng bùi ngùi luyến tiếc, nhưng khuyến khích chúng ta quay về cuộc sống hiện tại để chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng cho khắp thế giới, với lòng đầy hăng hái vì biết Đức Giêsu vinh quang lúc nào cũng hỗ trợ chúng ta.

Trả lời