Ngày 17.5.2020: Được Thánh Thần Chúa kiện cường

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 14:15–21

      Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Ðó là Thần Khí sự thật, Ðấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.

Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”.

ĐƯỢC ƠN THÁNH THẦN CHÚA KIỆN CƯỜNG

Đức Giêsu hứa ban Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ cho các môn đệ của Người. Thánh Thần là tác nhân giúp cho những ai sẵn sàng đón nhận giáo huấn của Đức Giêsu được kiện cường và hiểu được những gì Đức Giêsu đã nói, nhưng đồng thời làm cho những người chống đối trở nên mù tối. Thế gian sẽ không nhận thấy Đức Giêsu.

Xin cho chúng ta là những người tin Chúa, được ơn Thánh Thần Chúa kiện cường, mà tuân giữ những gì Chúa truyền dạy.

Trả lời