Ngày 11.5.2020: Gắn kết với Chúa và với nhau

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 14:21–26

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”.

Ông Giuđa, không phải Giuđa Ítcariốt, nói với Ðức Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?”  Ðức Giê-su đáp:

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy.

Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em, Nhưng khi Ðấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

GẮN KẾT VỚI CHÚA VÀ VỚI NHAU

Khung cảnh phòng tiệc ly gợi nhớ chúng ta điều răn mới của Đức Giêsu: Thầy ban cho anh em điều răn mới là hãy yêu thương nhau. Hôm nay, Đức Giêsu cho biết, những ai tuân giữ điều răn đó, họ đích thực là môn đệ Người.

Hãy yêu thương nhau. Đúng vậy, chỉ trong tình yêu người môn đệ Chúa mới diễn tả được diện mạo của thầy mình, bởi chính Người đã tỏ ra cho chúng ta biết.

Xin cho tất cả chúng ta ý thức rằng, chỉ trong đức ái chúng ta mới được gắn kết với Chúa và với nhau.

Trả lời