Ngày 10.5.2020: Bước trên con đường Giêsu

 

    Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 14:1–12

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi”.

Ông Tôma nói với Ðức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?”

Ðức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người”.

Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”.

Ðức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.

Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?

Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Ðấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không, thì hãy tin vì chính các việc kia vậy.

Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG GIÊSU

Công trình cứu độ của Đức Giêsu là một biến cố trọng đại và vượt quá sức lĩnh hội của con người, cho nên Đức Giêsu đã chuẩn bị cho các môn đệ của Người trong một thời gian dài.

Còn môn đệ xin được nhìn thấy Chúa Cha, nhưng Đức Giêsu lại nói về chính mình. Như vậy, không có con đường nào khác để đến cùng Cha nếu như không qua thầy Giêsu.

Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Những ai đi trên con đường Giêsu sẽ được đưa đến sự sống, dĩ nhiên, bước trên con đường Giêsu cũng bao hàm hành động vác thập giá, như chính Người đã thực hiện: Người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.

Trả lời