Ngày 02.5.2020: Chọn lựa quyết liệt của đức tin

 

     Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 6:60–69

    Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”  Nhưng Ðức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Ðiều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?  Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?

Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”. Quả thật, ngay từ đầu, Ðức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.  Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa.

Vậy Ðức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”  Ông Si-mon Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.  Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”

CHỌN LỰA QUYẾT LIỆT CỦA ĐỨC TIN

Trước những hành động quay lưng của nhiều người trong nhóm đi theo mình, Đức Giêsu vẫn không giảm nhẹ những lời khẳng định, nhưng lại đưa ra lời chất vấn với nhóm 12: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Câu hỏi có tính thách thức này không những chỉ nói với cử toạ lúc đó, mà còn liên hệ đến những người có niềm tin và mọi người thuộc mọi thời đại. Thật vậy, nhiều người cảm thấy “kỳ chướng” trước nghịch lý của đức tin Kitô giáo: Lời này nghe sao chướng tai quá.

Chân lý không có tính suy giảm khi đối diện với chống đối, do đó, nó đòi hỏi người môn đệ Đức Giêsu có sự chọn lựa quyết liệt cho mình. Phêrô là mẫu gương cho chúng ta khi tuyên xưng đức tin của mình: Chỉ có Chúa mới mang lại sự sống đời đời.

Trả lời