Ngày 24.4.2020: Con người cộng tác với Thiên Chúa

 

  Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 6:1–15 

       Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.  Ông Philípphê đáp: “Thưa có mua đến hai trăm đồng bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Một trong các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simon Phê-rô, thưa với Người:  “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với bằng ấy người thì thấm vào đâu!”  Ðức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi”. Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Ðức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý.  Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi”. Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.  Dân chúng thấy dấu lạ Ðức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Ðấng phải đến thế gian!”  Nhưng Ðức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

CON NGƯỜI CỘNG TÁC VỚI THIÊN CHÚA

Tuần lễ kính Chuá Thương Xót, phụng vụ tiếp tục cho chúng ta nghe việc Đức Giêsu nuôi đám đông dân chúng. Các tin mừng Nhất lãm đều nói đến việc Chúa thấy đám đông và Người đã chạnh lòng thương.

Không có lòng thương xót mà không có hành động, ở đây, lòng thương xót của Chúa được thể hiện bằng việc Người nuôi ăn.

Phép lạ hôm nay cũng có sự đóng góp của con người. Chúng ta thấy đóng góp ấy chẳng là gì, nhưng điều đó được đặt trong quyền năng Thiên Chúa, và kết quả thật là tuyệt vời.

 

Trả lời