Ngày 22.4.2020: Hành vi “chọn” và “tin” theo Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 3:16–21

      Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.  Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.

HÀNH VI ‘CHỌN’ VÀ ‘TIN’ THEO CHÚA

Mở đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cho thấy mối liên hệ giữa hành vi ‘chọn’ và ‘tin’. Tin để chọn, và chọn ở đây là chọn lấy sự sống. Thật thế, tin là chấp nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Tin cũng là vâng nghe lời Người, là từ bỏ mọi sự mà vác thập giá hằng ngày. Tin đòi ta phải kết hiệp mật thiết với Người để sống tình yêu thương đối với tha nhân.

Đây là trách nhiệm của mọi Kitô hữu, những người mang nơi mình kinh nghiệm về Đức Giêsu phục sinh, nhờ cuộc gặp gỡ và đụng chạm đến Người. Không một Kitô hữu đích thực nào có thể giữ kín kinh nghiệm ấy làm của riêng. Vì một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống như thế luôn đòi hỏi phải được chia sẻ – như ánh sáng phải được chiếu sáng, như men trong bột thì phải làm cho bột dậy men.

Trả lời