Ngày 24.3.2020: Tin và được chữa lành

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 5:1–16

Nhân dịp lễ của người Do-thái, Ðức Giêsu lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hipri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, (chờ cho nước động,  vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên; khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi).  Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm.

Ðức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?”   Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, tôi không có người đem tôi xuống hồ, khi nước khuấy lên. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!”   Ðức Giêsu bảo: “Anh hãy chỗi dậy, vác chõng và đi!”  Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và bước đi.

Hôm đó lại là ngày sabát.  Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sabát, anh không được phép vác chõng!”   Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: ‘Anh hãy vác chõng và đi!'”  Họ hỏi anh: “Ai là người đã bảo anh: ‘Vác chõng và đi’?”  Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Ðức Giêsu đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Ðức Giêsu gặp người ấy trong Ðền Thờ và nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Ðừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” Anh ta đi nói với người Do-thái: Ðức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh.  Do đó, người Do-thái chống đối Ðức Giêsu, vì Người hay chữa bệnh ngày sabát.

TIN VÀ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Qua câu truyện Tin mừng, thánh Gioan đã giới thiệu cho chúng ta hình ảnh Đức Giêsu, Người chính là Nguồn Nước mang lại sự sống cho con người.

Người bất toại hôm nay đã gặp, đã tin và đã được chữa lành. Xin cho tất cả chúng ta được gặp Chúa trước những nổi đau của bản thân.

 

Trả lời