Ngày 18.3.2020: Hồn của luật là tình yêu

 

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 5:17–19

  “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.  Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.

Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

HỒN CỦA LUẬT LÀ TÌNH YÊU

Khi nói về tầng lớp trí thức trong Do thái giáo là Kinh sư và Pha-ri-sêu, chúng ta thấy ngay đến viễn ảnh xung khắc giữa họ với Đức Giêsu. Nhiều lần Chúa của chúng ta đã dùng những lời lẽ nặng nề dành cho họ: giả hình, câu nệ lề luật, thích được khen, giữ luật cách nghiêm ngặt,… và mời gọi các môn đệ của Người sống vượt quá giới hạn của giới lãnh đạo Do thái.

Sống quá giới hạn của Lề luật không phải là tuân giữ từng câu chữ, nhưng là giữ lấy hồn của luật là tình yêu, bởi luật cũng chỉ là phương tiện để chúng ta thực thi tình yêu của Chúa đối với tha nhân. Thiên Chúa ban tặng lề luật để chúng ta có phương tiện thực thi tình yêu đó chứ không phải để bắt bẻ người khác như người Pha-ri-sêu, nhưng đầy lòng nhân ái như Đức Giêsu.

 

Trả lời