Ngày 17.3.2020: Bằng mặt và bằng lòng

 

Tin Mừng theo Thánh theo thánh Mát-thêu: Mt 18,21-35

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.

Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

 

BẰNG MẶT VÀ BẰNG LÒNG

Tha thứ không đơn giản chỉ là một hành vi bên ngoài mà phát xuất từ tâm hồn. Trong câu chuyện thứ nhất, Tôn chủ đã tha nợ và trả tự do cho người đầy tớ, nhờ đó anh được giải thoát, được bước vào mối tương quan mới với chủ; còn câu chuyện thứ hai lại là cảnh tù ngục, dù rằng cả hai đều nài xin lòng xót thương.

Bởi vậy, hành động tha thứ phải phát xuất từ trái tim cảm thương, bằng ánh mắt của Chúa vốn giải gỡ gánh nặng cho con người, bằng không, lời hòa giải chỉ là biểu hiện bên ngoài của tâm hồn uất hận. Bằng mặt nhưng không bằng lòng.

 

Trả lời