Ngày 04.3.2020: Đức Giêsu là Giô-Na mới

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 11:29–32

 Khi đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna.  quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.

Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômon nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Nivivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.

ĐỨC GIÊSU LÀ GIÔ-NA MỚI

Chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna.

Giona ở trong bụng kinh ngư ba đêm ngày. Việc Đức Giêsu nhắc lại tích truyện này cốt để tiên báo về cái chết và sự phục sinh của Người. Như thế, nếu như Giôna xưa đã thực thi sứ mạng của ông trong việc mang dân thành Ninivê trở về với Chúa, thì nay, Đức Giêsu, Giôna mới cũng sẽ quy tụ muôn dân về cùng Thiên Chúa Cha.

Đức Giêsu là dấu lạ mới, Giôna mới, quan trọng là chúng ta có nhận ra dấu lạ mới này, hay vẫn cứng lòng từ chối dấu chỉ từ Thiên Chúa?

 

Trả lời