Ngày 25.02.2020: Giúp đỡ và phục vụ những người bé mọn

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 9:30–37

Ðức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không muốn có ai biết,  vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại.”  Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

Sau đó, Ðức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Ðức Giêsu hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?”  Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Ðức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy”.

GIÚP ĐỠ VÀ PHỤC VỤ NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN

Việc đặt một em nhỏ vào giữa hàng ngũ các môn đệ có ý nghĩa nhắc nhớ Hội thánh về sự hiện diện của những người bé mọn. Hội thánh cần phải cưu mang những phận người vốn bị gạt ra ngoài lề xã hội, bởi nhiều lần Đức Giêsu cho thấy người nghèo, người bé mọn là đối tượng của mạc Nước Thiên Chúa, và ai giúp đỡ họ là giúp đỡ chính Chúa, như Người đã nói đến trong diễn từ cánh chung, trong dụ ngôn phân tách chiên và dê trong ngày phán xét.

Bởi đó, việc chúng ta giúp đỡ và phục vụ anh chị em, nhất là những người bé mọn chính là chúng ta đã phục vụ cho chính Chúa vậy.

 

Trả lời