Ngày 31.01.2020: Chính Thiên Chúa làm trổ sinh hoa trái

 

Tin Mừng theo thánh Mác cô: Mc 4:26–34

Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.”

Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

CHÍNH THIÊN CHÚA LÀM TRỔ SINH HOA TRÁI

“Ðêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.”

Nắm men hay hạt cải Nước Trời chính là những người tin vào Đức Giêsu, đó là tất cả chúng ta, những người nhìn nhận Đức Giêsu chính là lẽ sống, là cùng đích đời mình. Hạt cải lớn lên là chỗ trú dựa cho chim trời và bột có thể dậy được men khi và chỉ khi men đó là men thật, và đó cũng hạt giống tốt.

Cũng thế, người ta chỉ có thể nhận ra Chúa khi chúng ta thực sự phản chiếu dung mạo của Người. Hơn nữa, hạt cải được gieo vãi trong lòng đất thế nào, thì đời sống chúng ta cũng hòa nhập với mọi người thể ấy để trở nên dấu chỉ Nước Trời, còn Thiên Chúa mới là người làm trổ sinh hoa trái.

Trả lời