Ngày 14.01.2020: Đức Giêsu chính là vị lãnh đạo thập toàn

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 1:21–28

Ðức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Ðấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Ðức Giêsu quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” Lập tức danh tiếng Ngươi đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê.

ĐỨC GIÊSU CHÍNH LÀ VỊ LÃNH ĐẠO THẬP TOÀN

‘Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.’

Thánh Maccô hẳn có dụng ý khi cho biết một người bị quỷ nhập xuất hiện trong hội đường, bởi đối với người Dothái, hội đường mang một chiều kích thánh thiêng, là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, thế nhưng, giữa chốn thánh thiêng này lại có người bị quỷ ám?

Điều đó cho thấy giới hạn của nền phụng tự cũ, vốn không thể đưa con người đến với Thiên Chúa, và không có khả năng giải thoát con người khỏi sự kìm kẹp của tà thần. Đức Giêsu xuất hiện nơi trung tâm nền phụng tự đã làm bừng lên lối thoát cho con người.

Như thế, Đức Giêsu chính là vị lãnh đạo thập toàn nhằm dẫn đưa muôn vàn con cái Thiên Chúa đến vinh quang bất diệt, ngang qua cuộc tử nạn và phục sinh của Người.

Trả lời