Ngày 10.01.2020: Cộng tác để được ơn cứu độ

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 4:14–22

Ðược quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Ðức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và được mọi người tôn vinh. Rồi Ðức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng.

Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sabát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.

Ðức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

CỘNG TÁC ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ

Đức Giêsu nói với những người hiện diện trong hội đường: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.

Ngôn sứ Isaia loan báo sự xuất hiện của một Đấng sẽ mang lại ơn giải thoát cho dân chúng. Đó là thời kỳ Mêsia: người nghèo được nghe Tin mừng giải thoát, người tù tội được tha, người mù được sáng mắt,…

‘Hôm nay đã ứng nghiệm’. Đức Giêsu xác thực lời loan báo trên đã trở nên ứng nghiệm nơi Người. Phần chúng ta, chúng ta có sẵn sàng tin nhận Người là Thiên Chúa, Là Đấng Giải thoát chúng ta không?

Lời Chúa đã ứng nghiệm, nhưng việc lãnh nhận ơn cứu độ đòi hỏi sự cộng tác trong tự do của mỗi người chúng ta.

Trả lời