Ngày 22.9.2019: Khôn ngoan tìm kiếm Nước Trời

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 16,1-13.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với các môn đệ: “Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.}

“Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”

KHÔN NGOAN TÌM KIẾM NƯỚC TRỜI

Qua dụ ngôn người quản gia trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu ca ngợi sự khôn khéo của người quản gia bất trung, đã biết tìm ra phương thế tốt nhất cho hoàn cảnh của mình, và do đó ông đã hành động cách khôn khéo để mình có thể có được một tương lai tốt nhất.

Chắc chắn Chúa Giêsu không đề cao sự gian dối, nhưng Người dùng dụ ngôn này để kêu mời những ai bước theo Người hãy trở nên khôn ngoan để nhắm tới đích điểm vĩnh cửu của chúng ta. Hãy khôn khéo lo lắng cho đời sống mai hậu của chúng ta. Hãy sống tốt, ngay thẳng và đạo đức trước mặt Thiên Chúa và người khác. Đó là cách thức khôn khéo để chúng ta làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn trung thành phụng thờ một Thiên Chúa thánh thiện và duy nhất; đồng thời, biết sử dụng của cải vật chất cách khôn ngoan hợp với đức ái Ki-tô giáo, để dạt tới hạnh phúc Nước Trời.

Trả lời