Ngày 16.9.2019: Đức tin của chúng ta thế nào?

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 7, 1-10

 Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”.

Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh…

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.

ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA THẾ NÀO?

Niềm tin của viên sĩ quan, làm Chúa Giêsu ngạc nhiên. Câu nói thể hiện niềm tin của ông trở thành lời cầu xin của người Kitô giáo trước khi rước lễ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con…”

Niềm tin của chúng ta có mạnh mẽ như viên sĩ quan không? Chúng ta sẽ sống đức tin của mình như thế nào để người ngoại đạo nhận biết Chúa? Xem hành động và phản ứng của chúng ta, đủ biết đức tin của chúng ta sống động hay là “đức tin nhãn hiệu”! (x. ĐHV 275).

 

Trả lời